Vedtægter for Foreningen Nordjysk Retræte

1 Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er Nordjysk Retræte.
Dens hjemsted er Aalborg Stift og den kommune, hvor den til enhver tid værende formand bor.

2 Formål

2.1 Foreningens formål er at tilbyde rum for åndelig fordybelse primært ved at afholde retræter og kurser, der opbygger den enkeltes tro og relation til Gud og medmennesket.

2.2 Retrætestedet er et tværkirkeligt og økumenisk samarbejde og åbent for alle.

2.3 Retrætestedet imødekommer behovet for at finde nærhed til Gud, sig selv og medmennesket ved at tilbyde et rum for stilhed, bøn og meditation, til refleksion og kreativ udfoldelse i fredelige omgivelser og en livgivende natur.

3 Aktiviteter

3.1 Foreningen arbejder på at erhverve en ejendom til retrætested og forestå dens ombygning til et tidssvarende retræte- og kursuscenter og tilrettelægger den videre drift af retrætestedet.

3.2 Foreningen er rammen om udvikling af retrætestedets åndelige indhold og aktiviteter.

3.3 På tværs af kirkesamfund og menigheder søges dialog og samarbejde med mennesker, der er interesseret i retræte som et middel til åndelig vækst i den kristne tro. De tilbydes involvering i udvikling af retrætestedet og opfordres til at medvirke til at udbrede kendskabet til retrætestedets aktiviteter.

4 Medlemmer

4.1 Som medlemmer kan optages enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål og betaler det af generalforsamlingen fastsatte medlemskontingent.

5 Generalforsamling

5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen vælger foreningens bestyrelse og godkender foreningens budget og regnskab.

5.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel og sker pr. e‐mail ved samtidig offentliggørelse på foreningens hjemmeside. Forslag om sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder forslag om medlemmer, der ønskes valgt til bestyrelsen, må inden 1. marts indsendes til formanden.
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1.Valg af dirigent
2.Beretning om foreningens virke i det forløbne år
3.Fremlæggelse af det reviderede regnskab samt budget for det kommende år, herunder fastsættelse
af kontingent
4.Indkomne forslag
5.Valg til bestyrelsen
6.Valg af revisor
7.Eventuelt

5.3 Bestyrelsen indstiller forslag vedr. dagsordenens pkt.1,3,5 og 6.
Bestyrelsen kommenterer evt. indkomne forslag.

5.4 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, når bestyrelsen finder det nødvendigt. Når to bestyrelsesmedlemmer i forening eller 25 % af foreningens medlemmer fremsætter krav med motiveret dagsorden om en ekstraordinær generalforsamling, skal formanden indkalde ekstraordinær generalforsamling til afholdelse senest en måned efter.

5.5 Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent. Alle sager afgøres ved simpel stemmeflerhed.

6 Bestyrelse

6.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5‐7 personer, der vælges af og blandt medlemmerne på generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, således at halvdelen er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.
Samtidig med bestyrelsen vælges to suppleanter for ét år ad gangen.

6.2 Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand samt evt. andre poster efter behov.

6.3 Bestyrelsen organiserer retrætestedet og etablerer det juridisk fornødne.

6.4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

6.5 Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden ved udsendelse af dagorden med mindst én uges varsel. For at være beslutningsdygtig skal mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer være til stede.

6.6 Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens beslutninger.

6.7 Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, indgåelse af forpligtende kontrakter og aftaler samt beslutninger, der indebærer langvarige forpligtelser eller er behæftet med større økonomisk forpligtelse eller risiko skal, hvis de fører til afstemning, vedtages med mindst 2/3 flertal af den samlede bestyrelse.

6.8 Ethvert bestyrelsesmedlem kan begære et bestyrelsesmøde indkaldt.

6.9 Ethvert bestyrelsesmedlem, der er uenig i en truffen beslutning, kan begære sin uenighed ført til protokol.

7 Foreningens drift

7.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

7.2 Bestyrelsen skal påse, at der føres et medlemskartotek, der er opdateret med medlemmernes kontingentbetaling.

8 Tegningsregel

8.1 Bestyrelsen tegnes af formand og næstformand i forening.

8.2 Bestyrelsen kan meddele prokura til dele af bestyrelsen. Det skal fremgå af bestyrelsens protokol hvad prokuraen omfatter.

9 Vedtægtsændringer

9.1 Ændring af vedtægterne kræves vedtaget med 2/3 af de fremmødte medlemmer på en generalforsamling.

10 Opløsning

10.1 Beslutning om foreningens opløsning kræver, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede, og at 3/4 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for. Vedtages forslaget, men uden tilstedeværelse af halvdelen af medlemmerne eller opnåelse af 3/4 flertal, indvarsles der inden en måned til en ny generalforsamling, på hvilken beslutningen kan træffes med 2/3 stemmeflerhed, uanset hvor mange medlemmer, der er til stede. Denne varsling kan udsendes sammen med den første indkaldelse.

10.2 I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue efter den opløsende generalforsamlings bestemmelse en anden forening eller organisation, der arbejder med retræter eller tilsvarende kristent formål, der skønnes bedst muligt at kunne opfylde foreningens formål.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 15. november 2015.